Financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet over 2023

Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de Achterhoekse gemeenten ook dit jaar samen. De gemeenten maken gebruik van de door het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders ontwikkelde producten.

Website i-sociaaldomein

Alle benodigde documenten zijn te vinden op Bestanden · Administratieve en financiële processen en verantwoording · Ketenbureau i-Sociaal Domein (klik op link). De benodigde documenten voor dit onderdeel zijn:

  • Verantwoordingsformat_2023_wmo_versie_1.0
  • Verantwoordingsformat_2023_jeugdwet_versie_1.0
  • ISDProtocolWmoJW2023 COPRO 23040 dd 231128

Landelijk accountantsprotocol

De Achterhoekse gemeenten passen het landelijk accountantsprotocol 2023 integraal toe. Deze controle moet uitgevoerd worden door een bij de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) geregistreerde accountant. Indien er sprake is van een wettelijke controleopdracht, dan dient de accountantsorganisatie een vergunning te hebben van de AFM.

Wanneer er bij u signalen aanwezig zijn dat de accountantscontrole of het –oordeel problematisch kan worden, verzoeken wij u die aan ons door te geven. Afhankelijk van de problematiek kunnen we dan tijdig met u in overleg treden en aanvullende (controle)maatregelen treffen.

Bestedingsverklaring

Zorgaanbieders met een totale jaaromzet per domein van beneden de € 125.000 worden ontzien van een accountantsverklaring. Deze zorgaanbieders dienen bij de productieverantwoording Wmo en Jeugdwet alleen een zogenaamde bestedingsverklaring per gemeente bij te voegen. Deze bestedingsverklaring moet door de bestuurder zijn ondertekend. Download hier het model van deze bestedingsverklaring voor de Jeugdhulp en het model van de bestedingsverklaring voor de Wmo (klik op de linkjes). 

Termijnen en adres van indiening

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat ze zich inspannen om:

  • Financiële productieverantwoording 2023 vóór 1 maart 2024 in te dienen;
  • Controleverklaring van de accountant vóór 1 april 2024 in te dienen.

E-mailadres

Als zorgaanbieder kunt u de verantwoordingsdocumenten indienen via: verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Heeft u vragen?

Vragen kunt u ook via dit e-mailadres stellen: verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Model bestedingsverklaring 2023 - jeugd 16 KB Financiële verantwoording Download
Model bestedingsverklaring 2023 - Wmo 16 KB Financiële verantwoording Download
Begeleidend schrijven verantwoording 2023 68 KB Financiële verantwoording Download
Naar boven