Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Nieuw tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek

In de Achterhoek is vanaf 1 juli 2019 een nieuw tariefmodel van kracht. Dit betekent dat vanaf dan nieuwe tarieven gelden en ook het inkoopdocument is gewijzigd. De Achterhoekse gemeenten vragen alle gecontracteerde partijen om in de periode 29 april t/m 17 mei 2019 via Negometrix aan te geven of zij hun huidige contract willen voortzetten, stopzetten of aanpassen. Nieuwe aanbieders kunnen zich voor de komende inkoopronde uiteraard ook melden.

Aanbieders betrokken in voortraject

Het nieuwe tariefmodel voor Jeugdhulp, Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp in de Achterhoek is eigenlijk geen nieuws. Al op 24 september 2018 presenteerden de Achterhoekse gemeenten het concept-tariefmodel voor de tarieven voor de inkoop van Wmo en Jeugdhulp per 1 juli 2019. Dit gebeurde tijdens een marktbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaven de gemeenten ook aan dat het nieuwe tariefmodel bedoeld is voor álle producten die vallen onder het ‘Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2019’, met uitzondering van de producten voor Hulp bij Huishouden. Het tariefmodel vormt zogezegd de onderbouwing bij de tarieven. Aanbieders werden tijdens deze marktbijeenkomst uitgenodigd deel te nemen aan consultatiegesprekken, om zo de gemeenten van input te voorzien. Van deze gelegenheid hebben 35 aanbieders gebruikgemaakt.

Vervolgens is op basis van onder meer de input van de aanbieders het model verder aangescherpt en doorontwikkeld. Afgelopen maart was dit proces afgerond.

Overige wijzigingen in inkoopdocument

Naast een nieuw tariefmodel hebben de Achterhoekse gemeenten ook nog andere inhoudelijke wijzigingen in het inkoopdocument doorgevoerd. Deze gaan eveneens in op 1 juli 2019. Over deze inhoudelijke wijzigingen komt medio april meer informatie op de website van sociaal domein Achterhoek.

Wat betekent dit alles voor u?

De nieuwe tarieven gelden voor zowel gecontracteerde aanbieders als voor aanbieders die per 1 juli 2019 in aanmerking willen komen voor een contract.

Bent u gecontracteerde aanbieder?

De Achterhoekse gemeenten vragen u om in de periode 29 april t/m 17 mei 2019 aan te geven of u het contract wil voortzetten. Dit betekent tegen de nieuwe tarieven en inhoudelijke wijzigingen. U kunt dit aangeven door in deze periode uw inschrijving in Negometrix opnieuw in te dienen ofwel terug te trekken en vervolgens opnieuw in te dienen. Op het moment dat u uw inschrijving opnieuw indient in Negometrix, zet u uw contract voort tot en met 31 december 2020 tegen de nieuwe tarieven in de tarieflijsten en tegen de voorwaarden in het dan geldende inkoopdocument. Trekt u uw inschrijving in Negometrix terug en dient u deze níet opnieuw in? Dan geeft u aan het contract te willen beëindigen. Uw contract met de acht Achterhoekse gemeenten houdt dan op per 30 juni 2019.

Aanpassingen in het contract zijn ook mogelijk!

Vanwege de wezenlijke wijzigingen in het contract, kunt u deze inschrijfronde ook gebruiken om aanpassingen in uw contract aan te brengen. Denkt u daarbij aan het inschrijven op nieuwe producten of het uitschrijven op bepaalde producten.

Let op!

Denkt u er bij uw inschrijving in Negometrix aan om de documenten die u indient, te toetsen op volledigheid en op geldigheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw kwaliteitscertificaat en polis-gegevens.

Tot en met 2020 géén grote wijzigingen

De Achterhoekse gemeenten streven ernaar om van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020 geen wezenlijke wijzigingen door te voeren (m.u.v. de tarieven voor Hulp bij Huishouden per 1 januari 2020). Dit is onder voorbehoud van wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving. Ook willen de gemeenten de openstellingen van 1 januari 2020, 1 april 2020 en 1 juli 2020 beperken tot toetredingsrondes voor nieuwe aanbieders. Reeds gecontracteerde partijen kunnen deze momenten vanzelfsprekend ook gebruiken voor het inschrijven op extra producten of percelen.

De nieuwe tarieven staan online!

Het tariefmodel en de tarieflijsten met vaste tarieven per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 zijn vanaf nu hieronder te downloaden (zie onderaan dit bericht). Let op! Voor de Wmo-producten hanteren de Achterhoekse gemeenten afwijkende ingangsdata. Dit komt door de start van de declaratieperiode: 15 juli 2019 en 30 december 2019.

UITNODIGING: meer info tijdens marktbijeenkomst 18 april 2019

Heeft u vragen over het tariefmodel? Of wilt u extra toelichting? Voor al uw vragen houden de acht Achterhoekse gemeenten donderdag 18 april een marktbijeenkomst. Deze bijeenkomst is in de DRU Cultuurfabriek in Ulft, van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar r.runneboom@sociaaldomeinachterhoek.nl.