Sociaal domein achterhoek

Zoeken

Denk mee tijdens de regiobijeenkomst ‘Merkbaar Beter Thuis’

Hoe kunnen we de knelpunten die inwoners ervaren bij de toegang tot zorg en ondersteuning aanpakken? Om op deze vraag antwoord te vinden nodigen de VNG en het Ministerie van VWS geïnteresseerden uit voor de regiobijeenkomst ‘Merkbaar Beter Thuis’ op 11 juni 2019. Locatie: Theater de Storm in Winterswijk. Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via www.merkbaarbeterthuis.nl.

Samen aan de slag met verbeterpunten

Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling om gezamenlijk aan de slag te gaan met verbeterpunten in de uitvoeringspraktijk van de langdurige zorg en ondersteuning thuis. Concreet gaat het om de knelpunten die inwoners die thuis wonen, ondervinden bij het gebruik van zorg en ondersteuning. Ongeacht de wet waaruit dit wordt verstrekt (Wmo, Zvw, Wlz en de Jeugdwet). Het perspectief van de cliënt staat tijdens de bijeenkomst centraal.

Te bespreken knelpunten

Aan de basis van de bijeenkomst staan de knelpunten die in de afgelopen periode zijn beschreven in diverse rapporten over de hervorming van de langdurige zorg. Het gaat om bijvoorbeeld:

Toegang

 • Onduidelijkheden bij de aanvraag van zorg en ondersteuning; Gebrek aan informatievoorziening over de toegang tot zorg;
 • Bureaucratische en administratieve rompslomp voor zowel cliënten als professionals;
 • Lange wachttijden voor een (her)indicatie;
 • Toegang tot pgb als financieringsvorm;
 • Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de toegang.

Kwaliteit en beschikbaarheid

 • Geen continuïteit in de zorg;
 • Onvoldoende of te ‘smalle’ deskundigheid van degenen die de gesprekken met de cliënten voeren;
 • Ontbreken van kennis over mensen met een beperking en/of chronische ziekten;
 • Korte duur van indicaties;
 • Een verkokerde uitvoeringspraktijk die aanbodgericht werkt en onvoldoende focust op wat een burger echt nodig heeft

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren

 • Onduidelijkheid bij welke partij de zorgvraag thuishoort / afwentelgedrag waardoor de cliënt van het kastje naar de muur wordt gestuurd;
 • Ontbreken van begeleiding van kwetsbare jongeren tijdens hun weg naar volwassenheid;
 • Hiaten in het bieden van zorg en ondersteuning in de levensloop van (kwetsbare) burgers;
 • Zorgval bij de overgang van wetten in de financiering van zorg en ondersteuning;
 • Onderbreking van hulp bij de overgang naar andere wetgeving of bij verhuizing (ook bij pgb’s).

Informele zorg en cliëntondersteuning

 • Onvoldoende ondersteuning van inspraak voor cliënten en mantelzorgers;
 • Onvoldoende signalering en aanpak van overbelasting van mantelzorgers;
 • Het ontbreken van onafhankelijke cliëntondersteuning of ontbreken van bekendheid daarover. Eveneens is de ondersteuning niet altijd optimaal. Dat wil zeggen integraal, activerend en preventief;
 • Het ontbreken van (cliënt)ondersteuning voor ouders met een kind met een beperking;
 • Ontbreken van maatwerkoplossingen voor specifieke groepen, zoals (L)VB, ggz, NAH en autisme.

(Knel)punten aangedragen door gemeenten

 • Onderwerpen die de gemeenten in de betreffende regio aandragen;
 • Goede voorbeelden van een effectieve uitvoeringspraktijk betreffende één van de genoemde knelpunten;
 • Voorbeelden van één van de genoemde knelpunten waar nog mee geworsteld wordt.

Beoogde opbrengsten

De bijeenkomst is bedoeld als concrete start met het gezamenlijk oplossen van knelpunten in de uitvoering van zorg en ondersteuning aan mensen thuis. Ook is de bijeenkomst om duurzame en sterke samenwerkingsrelaties te creëren op lokaal en regionaal niveau tussen belangrijke stakeholders die zijn betrokken bij de zorg en ondersteuning aan mensen thuis. Waarbij de samenwerkingsrelaties onder andere zijn gericht op het in de komende jaren aanpakken van knelpunten in de regio.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en medewerkers (professionals) van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren, CIZ, gemeenten (vertegenwoordigers van) cliënten die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo (2015) en alle raakvlakken die dit heeft met andere stelsels.

Meer info en aanmelden

Een uitgebreidere toelichting op de bijeenkomst staat in de download op deze pagina (zie hieronder). Aanmelden kan via de website www.merkbaarbeterthuis.nl.