Publicatiedatum: 11-01-2021

Getrouwheid en rechtmatigheid Coronaregelingen

Heeft u in 2020 gebruikgemaakt van de Coronaregelingen? De Achterhoekse gemeenten begrijpen dat zorgaanbieders veel vragen hebben over de consequenties van deze regelingen. In dit artikel krijgt u meer informatie over de jaarlijkse verantwoording van anders geleverde zorg, de continuïteitsbijdrage en de Meerkostenregeling. 

Op voorhand

Het vaststellen van de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten van de geleverde zorg en uiteraard de coronamaatregelen is (en blijft) de verantwoordelijkheid van iedere gemeente en zorgaanbieder afzonderlijk. Dat geldt ook voor het in gang zetten van de daartoe benodigde acties. Het sociaal domein Achterhoek speelt in de verantwoording van de reguliere zorg een ondersteunende rol. De rechtmatigheid voor de coronamaatregelen is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

VNG-lijn

Bij dit alles volgen de Achterhoekse gemeenten de lijn en werkwijze van de VNG. Op 18 november 2020 heeft de VNG een webinar over dit onderwerp gehouden. Dit webinar is terug te kijken op i-sociaaldomein.nl.

In het webinar wordt gesproken over 2 pijlers en 3 sporen. De 3 sporen zijn altijd en voor iedere zorgaanbieder van toepassing wanneer productie is geleverd en aanspraak bestaat op Corona-compensatie.

Schematisch zien de pijlers en sporen er als volgt uit: 

Pijlers

Sporen

A Geleverde Productie

1 Productieverantwoording geleverde productie

B Coronacompensatie (garantieomzet en meerkosten)

2 Overeenstemming corona compensatie > dialoog

3 Domein-overstijgende verantwoording in bijlage bij de jaarrekening

Hieronder volgt per spoor een toelichting.

Spoor 1 - Productieverantwoording geleverde productie

De verantwoording van de reguliere zorg kan op de gebruikelijke wijze via de productieverantwoording plaatsvinden. Belangrijkste aandachtspunt is de legitimatie van de verantwoorde zorgproductie die als gevolg van Corona in andere vorm is geleverd, dan wel waarvoor een alternatief product is geleverd.

De Achterhoekse gemeenten zijn van mening dat de besluiten die de Colleges van Burgemeester en Wethouders hebben genomen, samen met de aanbestedingsstukken, voldoende grondslag bieden om de rechtmatigheid van zorg die door Corona op een andere manier is geleverd, op de gebruikelijke manier vast te stellen. Een extra addendum bij de overeenkomst, zoals genoemd bij i-Sociaal Domein, is niet nodig.

Het advies vanuit sociaal domein Achterhoek is om als zorgaanbieder en gemeenten zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen over de legitimatie van in andere vorm of als alternatief product geleverde zorg.

Deadline: 31 maart 2021

Spoor 2 - Overeenstemming over corona-compensatie en dialoog daarover

Voor de continuïteitsbijdrage en de Meerkostenregeling (Corona-compensatie) moeten gemeenten en individuele zorgaanbieders tot overeenstemming komen over de hoogte. Dit kan aan de hand van de landelijke regelingen en de bijbehorende formats (ontwikkeld en aangereikt op i-sociaaldomein.nl).

Ook hier is het advies om zo snel mogelijk in dialoog te treden. 

De gemeenten van het sociaal domein Achterhoek hebben afgesproken om voor de rechtmatigheid te kiezen voor finale afrekening. Het initiatief voor het vaststellen van de finale afrekening ligt bij de gemeente. Zorgaanbieders die een continuïteitsbijdrage hebben ontvangen, worden hierover apart benaderd.

Voor de volledigheid: voor lasten uit de Meerkostenregeling is geen aanvullende rechtmatigheidsbepaling nodig is. Immers, tegenover de facturen staat een prestatie.

Deadline: 31 maart 2021

Spoor 3 - Domein-overstijgende verantwoording in bijlage bij de jaarrekening

Dit spoor is vooral gericht op zorgaanbieders. Zorgaanbieders moeten volgens de landelijke lijn in de jaarrekening 2020 een bijlage opnemen waarin aan de hand van specifieke analyses en kengetallen aannemelijk wordt gemaakt dat ze niet overgecompenseerd zijn door de corona-compensatie. De accountant van de zorgaanbieder stelt vast of de inhoud van deze bijlage niet strijdig is met de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen controle-informatie. Dit moet de accountant ook expliciet benoemen in de controleverklaring bij de jaarrekening.

Landelijk zijn hiervoor formats beschikbaar voor zorgaanbieders (i-sociaaldomein.nl).

Deadline: 31 mei 2021

Sjablone en formats van Ketenbureau i-sociaaldomein.nl

In dit artikel wordt op verschillende plekken verwezen naar sjablonen/formats. Deze zijn ontwikkeld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het gaat om:  

Naar boven