Publicatiedatum: 02-02-2024

De 8 colleges van Burgemeester en Wethouders in de Achterhoek hebben besloten de huidige contracten voor jeugdhulp en Wmo/Wonen niet te verlengen. De contracten lopen nog tot en met 30 juni 2025. Daarna was er de optie om een tweede contractperiode aan te gaan. Daar kiezen de colleges niet voor. 

Op basis van evaluatie

In de afgelopen periode hebben de Achterhoekse gemeenten een evaluatie uitgevoerd naar de huidige werkwijze en contractering. Hieruit is gebleken dat we in de regio mondjesmaat bereiken wat we beogen. Zo laten de eerste resultaten zien dat er minder discussie is over extra (of uitbreiding van) indicaties. Er is meer instroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en de samenwerking tussen zorgaanbieders komt tot stand. Het is niet reëel om nu al grote effecten van de nieuwe werkwijze te verwachten, omdat de werkwijze pas een jaar actief is. 

Verbeteringen wenselijk

Tegelijkertijd wijst de evaluatie op duidelijke verbeterpunten. Binnen de huidige systematiek slagen we er onvoldoende in de transformatie te realiseren. De huidige contracten verdienen op een aantal onderdelen aanscherping. Bijvoorbeeld als het gaat om financiële kaders. Een ander punt van aandacht is dat het wettelijk niet meer is toegestaan om resultaatgericht te indiceren. En binnen de huidige systematiek slagen we er onvoldoende in de transformatie te realiseren. Omdat deze ‘weeffouten’ om zogenaamde ‘wezenlijke veranderingen’ vragen, is het niet mogelijk deze binnen de huidige contracten op te lossen. Om die reden is een nieuwe inkoop nodig. 

Veel aandacht voor samenwerking

De colleges benadrukken in hun besluitvorming dat in de nieuwe inkoop veel aandacht moet zijn voor samenwerking. De gemeenten zetten daarvoor zelf de eerste stap, door bindende en duidelijke samenwerkingsafspraken te maken die moeten leiden tot een effectiever en efficiënter besluitvormingsproces. Ook is de wens dat de gemeenten dankzij deze afspraken als één partij optreden richting zorgaanbieders. Uiteraard houdt de samenwerking ook de samenwerking met en tussen zorgaanbieders in. Onder meer ook om met elkaar stappen te blijven zetten in de transformatie. In de nieuwe inkoop zal veel ruimte zijn voor dialoog. Ook met verwijzers, zoals huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten.

Na bindende afspraken verlenging tot 1 januari 2026

Tot slot zijn de colleges voornemens de huidige contracten met een halfjaar te verlengen. Dus tot 1 januari 2026. De nieuwe contracten gaan dan aan het begin van het nieuwe boekjaar in, wat extra administratieve lasten voorkomt. Met dit besluit ontstaat ook meer tijd voor de nieuwe inkoop en implementatie van de contracten/werkwijze. Wel geldt als randvoorwaarde voor deze verlenging dat de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten rond moeten zijn. Zodra die zijn gerealiseerd, ontvangen zorgaanbieders bericht over de verlenging van de huidige contracten tot 1 januari 2026.

 

 

Naar boven