Gemeente Montferland

Zoeken

Gemeente Montferland

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

De cliënt komt in eerste instantie binnen bij de frontoffice van de Sociale Teams, te bereiken via een eigen telefoonnummer en een eigen emailadres. Deze frontoffice-medewerkers zetten indien nodig de vraag door naar één van de twee Sociale Teams (afhankelijk van waar de cliënt woonachtig is). Voor vragen rondom jeugd is er het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De toegang is geregeld via de Sociale Teams, waarin zowel ambtenaren (Wmo-consulenten), als medewerkers van MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk en de welzijnsinstelling zitting hebben. Deze externe medewerkers worden gedetacheerd bij de Sociale Teams. De Sociale Teams zijn gepositioneerd onder de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Montferland.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie ligt bij de gemeente Montferland. Dit houdt het volgende in; sturen op resultaten, toezicht houden op de kwaliteit, faciliteren van de Sociale Teams en inkopen van ondersteuning/zorg via contracten.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

De doelen van de ondersteuning worden vastgelegd in het (gezins)plan dat door een medewerker van het Sociale Team (deze houdt hierop de casusregie) wordt opgesteld, samen met de cliënt en diens sociale netwerk. Op basis hiervan wordt, indien nodig, zorg ingekocht bij een aanbieder. Die stelt vervolgens een uitvoeringsplan op waarin concreet staat hoe de doelen bereikt gaan worden.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

De medewerker van het Sociale Team die het gezinsplan heeft opgesteld, is tevens de casusregisseur. Dit houdt onder meer in dat deze periodiek de voortgang bewaakt en toetst of de ingekochte zorg daadwerkelijk de gewenste resultaten oplevert. Indien nodig houdt deze casusregisseur voor de langere termijn de vinger aan de pols bij de cliënt. Indien de cliënt een terugval krijgt, kan deze wederom terecht bij de casusregisseur.