Naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen 

De 8 Achterhoekse gemeenten hebben de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop komt te staan. In de afgelopen jaren hebben gemeenten en zorgaanbieders al heel wat stappen gezet om deze ambitie waar te maken. Maar met het project ‘Inkoop 2022’ wordt misschien wel de belangrijkste stap gezet. Wat dit project inhoudt, wat het streven precies betekent én het actuele nieuws is op deze pagina terug te vinden.

Nieuwe contracten zijn ingegaan

De huidige fase van de Inkoop 2022 is dat per 1 juli 2022 de nieuwe werkwijze én de nieuwe contracten zijn ingegaan voor de segmenten Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Logeren, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. In totaal zijn 60 (consortia van) zorgaanbieders gecontracteerd voor de levering van deze hulp en ondersteuning in de Achterhoek. De aanbesteding van Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf (HCV) krijgt komende periode een vervolg. Als ook deze aanbesteding is afgerond, komt het totaal aan gecontracteerde partijen volgens de nieuwe werkwijze uit op zo'n 70. De contracten voor dyslexiezorg en ziekenhuiszorg horen hier ook bij. Deze aanbesteding werd al eerder afgerond.

Animatiefilm over de nieuwe werkwijze

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u ook via een nieuwbrief op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de thema-nieuwsbrief Inkoop 2022. 

Klik op de onderstaande linkjes voor meer info over:

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Transformatieplan Achterhoek 2018-2022 1.6 MB Transformatie Download
Visie van sociaal domein Achterhoek: Samenwerken om elkaar te versterken 847 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Regiovisie Opvang en Bescherming 1.1 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Beleidskader Volksgezondheid 2017-2020 1.4 MB Sociaal domein Achterhoek Download
Visie inkoop Sociaal Domein Achterhoek 1 MB Inkoop Download
Notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo, Beschermd Wonen - november 2020 243 KB Inkoop Download
Notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp Wmo en Beschermd Wonen per 1 jan 2022 - februari 2021 273 KB Inkoop Download
Beleidsregel handhaving en naleving kwaliteit Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en Jeugdwet 867 KB Inkoop Download
Kwaliteitskader Wmo 2015 en Jeugdwet 925 KB Inkoop Download
Gecontracteerde zorgaanbieders per 1 juli 2022 208 KB Inkoop Download

Vraag & Antwoord

Op deze datum gaan de nieuwe contracten met zorgaanbieders van de gegunde segmenten in. Dat zijn op dit moment: Wmo Wonen, Wmo Integrale Ondersteuning, Integrale Ambulante Jeugdhulp en Gezins- en Woonvormen. De inkoop van Wmo Logeren en Hoog Complexe Jeugdhulp met Verblijf is nog niet afgerond (zie andere vraag). Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van alleen nog de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast gaat op 1 juli 2022 de nieuwe aanpak binnen Sociaal Domein Achterhoek in. Deze aanpak houdt in dat gemeenten met de inwoner het ‘WAT’ bepalen en zorgaanbieders met de inwoner het ‘HOE’. Voor zorgaanbieders verandert er ook het een en ander, zoals de financiering. We gaan in de Achterhoek van start met een taakgerichte bekostiging met 'lumpsum financiering'. We nemen dus afscheid van het ‘uurtje factuurtje’ en productdenken. Dit moet ervoor zorgen dat de hulp en/of ondersteuning zo lang duurt als nodig en zo kort als mogelijk.

Voor veel inwoners verandert er niet direct iets, omdat ze hun huidige zorgaanbieder behouden. Inwoners die op dit moment hulp krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, moeten van zorgaanbieder wisselen. De afspraak is dat ze bij hun huidige zorgaanbieder blijven, totdat hun hulp wordt overgenomen door een nieuw gecontracteerde zorgaanbieder. De overdracht gebeurt zorgvuldig en in overleg met de inwoner. Dit is vastgelegd in de overgangsregeling die tot en met 31 december 2022 loopt. Alleen voor situaties waarbij echt geen andere oplossing mogelijk is, maken we een uitzondering. Nieuwe cliënten krijgen vanaf 1 juli 2022 direct te maken met de nieuwe aanpak en de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Nee. We vinden een zorgvuldige overdracht van de zorg en ondersteuning naar gecontracteerde zorgaanbieders erg belangrijk. Ook hebben we met zorgaanbieders afgesproken dat de zorgcontinuïteit gegarandeerd blijft. De afspraak is dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders de hulp blijven leveren totdat een gecontracteerde zorgaanbieder het overneemt. Hiervoor is zogezegd een overgangsperiode afgesproken.

BEKIJK ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN

Het streven in de Achterhoek

Resultaat staat voorop

Zoals in de inleiding al gezegd, komt in de Achterhoek de zorginzet nog meer voorop te staan. Concreter: de vraag van de inwoner komt nog meer dan voorheen centraal te staan. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. We stappen dus echt af van het ‘productdenken’. Dit werkt ook door in de financiering. Zorgaanbieders krijgen vanaf 1 juli 2022 betaald voor het behaalde resultaat. Dit betekent dat er een einde komt aan het aloude ‘uurtje factuurtje’. In plaats daarvan introduceert de Achterhoek lumpsum-financiering (resultaatbekostiging).

Het ‘HOE’ en het ‘WAT’

De wijze waarop de zorg wordt bepaald, verandert ook. Vanaf 1 juli 2022 bepaalt niet langer de gemeente welke zorg precies wordt geleverd, maar doen gemeenten en zorgaanbieders dit samen. Er komt een onderscheid tussen het ‘WAT’ en het ‘HOE’. De gemeente bepaalt met de inwoner welke resultaten behaald moeten worden (doelen/effecten). Dus het ‘WAT’. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe de zorg wordt ingezet. Dus het ‘HOE’. Op deze manier raakt de inwoner nog meer betrokken bij zijn/haar zorg. En komt de zorginzet nog meer voorop te staan.  

Langjarige contracten

Nieuw is dat de gemeenten langjarige contracten afsluiten met zorgaanbieders. Hierdoor komt er meer ruimte voor samenwerking. En ontstaat er meer ruimte voor vernieuwing en innovatie in de zorg. Zorgaanbieders worden dus vanaf 1 juli 2022 niet meer jaarlijks gecontracteerd. In plaats daarvan sluiten de gemeenten contracten van maximaal 7 jaar af met zorgaanbieders. Preciezer: een 3-jarig contract met tweemaal de optie om 2 jaar te verlengen. Zorgaanbieders krijgen hierdoor tijd om aan innovatie en vernieuwing te werken, zodat investeringen ook echt duurzaam kunnen zijn. Bovendien kunnen gemeenten en zorgaanbieders nu echt een duurzame relatie opbouwen. Dit partnerschap is een grote wens van de Achterhoekse gemeenten.

Overzichtelijk zorglandschap

Om tot optimale samenwerking te komen, hebben de Achterhoekse gemeenten met minder zorgaanbieders dan nu het geval is een nieuw contract afgesloten. Op dit moment hebben de gemeenten met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dit aantal is te groot om efficiënt met elkaar te kunnen samenwerken. Het forse aantal maakt het bovendien lastig om samen aan innovatie en vernieuwing te werken. Terwijl de gemeenten ervan overtuigd zijn dat het voor de kwaliteit van de zorgverlening belangrijk is om te blijven innoveren en vernieuwen. Vanaf 1 juli 2022 zijn daarom 'slechts' 60 (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders gecontracteerd. Deze gecontracteerde zorgaanbieders geven straks met elkaar invulling aan alle zorg en ondersteuning waaraan in de Achterhoek behoefte is. In deze contractering is een dekkend zorglandschap gegarandeerd. Ook zorgen deze contractpartners voor laagdrempelige zorg in de regio. Verder behouden inwoners hun keuzevrijheid. Met al deze punten is in de aanbesteding nadrukkelijk rekening gehouden.

Terug naar boven 

Proces tot nu toe

Het project Inkoop 2022 is in de zomer van 2020 gestart. Na een intensieve dialoogfase ging vervolgens op 1 april 2021 de aanbesteding van start. Inmiddels is ook deze fase afgerond. Op 5 april 2022 werd de gunningsuitslag definitief. Per 1 juli 2022 gaan de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen in. Tot die tijd buigen de gemeenten in de Achterhoek en de gegunde zorgaanbieders zich gezamenlijk over de implementatie van de nieuwe contractering en werkwijze. 

Een nadere toelichting op de stappen uit de Inkoop 2022:

Dialoogfase: Gesprekstafels, workshops en trainingen

Eigenlijk is het project al veel eerder van start gegaan. Al in 2017 vond de 1e bijeenkomst plaats om de mogelijkheden tot meer en betere samenwerking binnen het sociaal domein van de Achterhoek te verkennen. Vanaf de zomer van 2020 kwamen de voorbereidingen in de hoogste versnelling. Tot aan de start van de aanbesteding (1 april 2021) zijn maar liefst 52 bijeenkomsten georganiseerd voor zorgaanbieders. Van Gesprekstafels waaraan kon worden meegedacht tot workshops en trainingen over ‘hoe werkt een aanbesteding?’. Voor de gemeenten hadden deze bijeenkomsten vooral het doel: met zorgaanbieders het gesprek voeren over hoe de optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen eruit moet zien. In totaal namen ruim 2.500 belangstellenden deel aan deze dialoogfase. De verslagen en presentaties zijn terug te vinden op de pagina’s Terugkoppeling Dialoogsessies Jeugdhulp en Terugkoppeling Dialoogsessies Wmo/Wonen

Een belangrijk resultaat van deze dialoogsessies is dat de aanbestedingsstukken (Selectieleidraden en Gunningsleidraden) mede op basis van deze sessies tot stand zijn gekomen. Ook zijn de belangrijkste besluiten van de Colleges van Burgemeester en Wethouders gebaseerd op de opbrengsten van deze dialoogfase. 

Aanbesteding in 2 stappen: selectie en gunning

De aanbesteding bestond vervolgens uit 2 fases: selectiefase en gunningsfase. De 1e fase liep van 1 april tot 1 juli 2021. In deze fase kregen geïnteresseerde zorgaanbieders de kans om hun interesse kenbaar te maken, door aan te geven welke dienstverlening ze aanbieden en welke kwaliteit ze leveren. Zorgaanbieders dienden in een bekwaamheidsdossier antwoord te geven op een aantal inhoudelijke vragen. In deze fase ging het nadrukkelijk niet om geld. De selectie was dus puur gericht op aanbod en kwaliteit.

Op basis van de ingediende bekwaamheidsdossiers hebben de gemeenten een selectie gemaakt. Geselecteerde zorgaanbieders én zorgaanbieders in de zogenaamde wachtkamer (de reservelijst) kregen op 18 juli 2021 het bericht dat ze door konden naar de gunningsfase. Dit betekende voor geselecteerde zorgaanbieders dat ze hun offerte konden indienen. Zorgaanbieders in de wachtkamer kregen die vraag als gaandeweg de gunningsfase zorgaanbieders afvielen of als bleek dat met het geselecteerde aanbod geen dekkend zorglandschap gerealiseerd kon worden. 

Implementatiefase

Met de afronding van de aanbesteding konden de voorbereidingen voor de daadwerkelijke invoering van de nieuwe aanpak van start. Dit is de implementatiefase. Net zoals bij de voorbereidingen op de aanbesteding zoeken de gemeenten ook in deze fase de nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Zo worden er in het voorjaar van 2022 weer dialoogsessies georganiseerd (actuele data staan in de agenda). De gemeenten willen namelijk samen met de gegunde zorgaanbieders de nieuwe werkwijze in de Achterhoek verder inrichten. Voor medewerkers van de gemeenten die met de nieuwe werkwijze gaan werken, is een scholingsprogramma ontwikkeld. Binnen iedere gemeente is er daarnaast een projectteam gestart die ervoor zorgt dat ook lokaal de implementatie goed verloopt. 

Terug naar boven 

Belangrijke mijlpalen

Op weg naar 1 juli 2022 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. De belangrijkste data en momenten vanaf het begin van het project:

September 2020 – 1 april 2021

Dialoogfase ‘Samen in gesprek: de opstart’ (ga naar de terugkoppeling van de verschillende dialoogsessies: klik hier voor de Jeugdhulp-dialoog en klik hier voor de Wmo-dialoog)

24 november 2021

Besluitvorming over de uitgangspunten van de Inkoop 2022. Zie notitie Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 februari 2021

Finale besluitvorming over doelstellingen, (sub)segmenten, bekostigingssystematiek, etc. Zie notitie Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen

2 maart 2021 

Besluitvorming over de selectieleidraden (dus de inkoopdocumenten). 

1 april 2021

Start aanbesteding / start selectiefase (via Negometrix)

2 juli 2021

Besluitvorming over overgangsregeling en gunningsleidraden. Zie notitie 'Overgangsregeling'.

1 juli 2021

Afronding selectiefase

9 juli 2021

Start gunningsfase

8 maart 2022

Colleges van burgemeester en wethouders nemen voorlopige gunningsbeslissing

8 - 13 maart 2022

Mededeling gunningsbeslissing aan deelnemers gunningsfase

5 april 2022

Definitieve gunning

25 mei 2022 (onder voorbehoud)

Ondertekening nieuwe contracten 'Inkoop 2022' met gegunde zorgaanbieders

april tot 1 juli 2022

Implementatiefase 

1 juli 2022

Ingangsdatum nieuwe contracten met zorgaanbieders Wmo en Jeugdhulp

31 december 2022

Einde overgangsregeling (elke cliënt krijgt zorg en/of ondersteuning van een per 1 juli 2022 gegunde contractpartij) 

Overgangsregeling

Voor een zorgvuldige invoering van de nieuwe werkwijze hanteren de 8 Achterhoekse gemeenten een overgangsregeling. Deze loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. De kern van de overgangsregeling is dat inwoners uiterlijk 1 januari 2023 hun zorg en/of ondersteuning krijgen van een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 is gecontracteerd. 

1 januari 2023: deadline voor omzetten van zorg

Krijgen inwoners op 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet de zorg voor 1 januari 2023 zijn overgedragen aan een zorgaanbieder die wel is gecontracteerd. Hoe dit precies in z’n werk gaat, staat verderop. 

Indicaties met een maximale looptijd tot 1 januari 2023

Daarnaast houdt de overgangsregeling in dat tussen nu en 1 juli 2022 inwoners een indicatie krijgen met als uiterste einddatum 1 januari 2023. Dit geldt voor inwoners die nieuw in zorg komen en die een herindicatie krijgen. De reden is dat als inwoners kiezen voor een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 niet is gecontracteerd, de zorg na 1 juli 2022 moet worden omgezet naar een zorgaanbieder die wel een contract heeft. Het omzetten van de zorg moet uiterlijk 1 januari 2023 zijn gerealiseerd, want dan eindigt de overgangsregeling.

Goed om te weten: de uiterste einddatum betekent niet dat de zorg en/of ondersteuning van de inwoner na die datum ophoudt. Als een inwoner na afloop van de indicatie zorg en/of ondersteuning nodig houdt, wordt de indicatie verlengd.

Geleidelijke en zorgvuldige overdracht

De gemeenten vinden het belangrijk dat de overdracht van zorg zorgvuldig gebeurt. Daarom kiezen de gemeenten voor een geleidelijke overdracht. De gemeenten verwachten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dat ze:

  • meewerken aan het overdragen van de zorg aan een gecontracteerde zorgaanbieder. De inwoner is ook bij deze overdracht betrokken. De inwoner kiest bijvoorbeeld zelf bij welke zorgaanbieder de zorg en/of ondersteuning wordt voortgezet.
  • de zorg voortzetten totdat de overdracht van de zorg en/of ondersteuning naar een gecontracteerde zorgaanbieder heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is immers: ‘Geen inwoner tussen wal en schip’.

Maatwerk blijft mogelijk

In uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk dat huidige zorgaanbieders de zorg en/of ondersteuning blijven leveren, óók als ze na 1 juli 2022 niet meer zijn gecontracteerd in de Achterhoek. Vooral in de jeugdhulp is dit denkbaar. Een dergelijk besluit gaat gepaard met een zorgvuldige afweging en in goed overleg met de inwoner en huidige zorgaanbieder.

Situatie per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn er zogezegd 3 groepen inwoners met zorg en/of ondersteuning:

  • Inwoners die nieuw in zorg komen: deze groep krijgt direct te maken met de nieuwe werkwijze en krijgt zorg van een zorgaanbieder die per 1 juli 2022 is gecontracteerd.
  • Inwoners die zorg en/of ondersteuning krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: de zorg en/of ondersteuning van deze groep wordt zorgvuldig omgezet naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Zoals hiervoor geschetst, moet dit op grond van de overgangsregeling uiterlijk 1 januari 2023 zijn gebeurd.
  • Inwoners die zorg en/of ondersteuning krijgen van een gecontracteerde zorgaanbieder: voor deze groep verandert er nauwelijks iets. Hun indicatie wordt administratief omgezet naar de nieuwe werkwijze, maar daar merken ze niets van. Deze groep behoudt de eigen zorgaanbieder.

Terug naar boven 

Het basisverhaal in informatieplaten

Het basisverhaal van de decentralisaties tot aan de transformatie wordt komende tijd samengebracht in informatieplaten. De reeks wordt aangevuld zodra zich nieuwe thema’s aandienen die nadere toelichting behoeven. Download de platen door op de titels hieronder te klikken:

Terug naar boven 

Pilots en eigen trajecten

Eigen traject voor ambulante jeugdhulp en Wmo in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek neemt gedeeltelijk deel aan de regionale Inkoop 2022. Voor de onderdelen ambulante specialistische jeugdhulp en ambulante Wmo-hulp heeft de gemeente in 2021 zelf een subsidietender doorlopen. Per 1 januari 2022 zijn de (meerjarige) contracten ingegaan met 26 zorgpartners. De gemeente Oude IJsselstreek doet wel mee met de overige onderdelen van de Inkoop 2022. Het gaat om: Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend met Verblijf en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Lees ook ‘Specialistische jeugdhulp en Wmo-hulp in de buurt’ op de website van de Gemeente Oude IJsselstreek.

 

Terug naar boven 

Naar boven