De Achterhoekse gemeenten begrijpen dat zorgaanbieders veel vragen hebben over de consequenties van de maatregelen rondom het Coronavirus voor het sociaal domein. Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus vanuit het sociaal domein Achterhoek. Houd daarom deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven hoe het sociaal domein Achterhoek omgaat met de ontstane situatie.

Verzoek: meld knelpunten

De gemeenten inventariseren of de genomen maatregelen ertoe leiden dat zorgaanbieders de zorg aan cliënten niet meer kunnen leveren. Bijvoorbeeld vanwege het sluiten van een dagactiviteit. Of wanneer een zorgaanbieder door personele problemen niet in staat is begeleiding te leveren. Indien zorgaanbieders hierover nog geen contact hebben gehad met een van de contractmanagers van het sociaal domein Achterhoek, is de vraag aan zorgaanbieders om dit zo snel mogelijk zelf via het e-mailadres clm@sociaaldomeinachterhoek.nl aan de gemeenten laten weten.

Vragen?

De antwoorden op de meest gestelde vragen staan onderaan deze pagina!

Laatste nieuws

Downloads

Titel Grootte Categorie
Aanvraagformulier Compensatieregeling Coronacrisis 67 KB Sociaal domein Achterhoek Download
Declaratieregeling Coronacrisis 275 KB Sociaal domein Achterhoek Download

Vraag & Antwoord over het Coronavirus

De Achterhoekse gemeenten krijgen veel vragen van zorgaanbieders over de Coronacrisis. In de vragenlijst hieronder volgen zoveel mogelijk antwoorden. Zodra meer of nieuwe informatie beschikbaar komt, wordt de lijst aangevuld. Houd deze FAQ's dus in de gaten!

Indien uw organisatie indicaties heeft lopen voor inwoners uit één of meerdere van onze gemeenten waarvoor u momenteel minder of geen zorg levert vanwege de Coronacrisis, is het voor uw organisatie mogelijk om via uw hoofdaannemer gebruik te maken van de declaratieregeling. Voorwaarde is wel dat uw organisatie als onderaannemer bekend staat bij de 8 Achterhoekse gemeenten. Dat betekent dat uw hoofdaannemer u heeft opgegeven als onderaannemer bij de inschrijving in Negometrix. Het declaratieverkeer (PDF-factuur) voor niet-geleverde zorg vindt dan plaats via uw hoofdaannemer.

 

De richtlijn is dat organisaties die vanuit publiek geld worden betaald, geen gebruik maken van de landelijke Rijksregelingen. Indien uw organisatie zowel commerciële activiteiten aanbiedt als publieke activiteiten, mag u gebruik maken van de landelijke Rijksregelingen voor uw commerciële omzetstroom. Voor de publieke activiteiten in het kader van de Jeugdwet en Wmo kunt u dan gebruik maken van de regeling van de gemeente. U moet dit wel kunnen verantwoorden en inzichtelijk kunnen maken indien wij hierom vragen.

Indien u toch niet-geleverde zorg via het berichtenverkeer in rekening heeft gebracht, dient dit hersteld te worden. U kunt de niet-geleverde zorg middels het berichtenverkeer crediteren en opnieuw in rekening brengen buiten het berichtenverkeer om (middels een PDF-factuur). Zie voor de exacte werkwijze onze declaratieregeling.

Nee, dat is in principe niet mogelijk. De 8 Achterhoekse gemeenten hebben besloten dat de eerste 2 perioden van 2020 als referentiekader dienen voor het declareren van de niet-geleverde zorg. In de nadere uitwerking van het Rijk/VNG van 16 april 2020 wordt als richting aangegeven uit te gaan van een maandgemiddelde over 2019. De Achterhoekse gemeenten blijven de vastgestelde lijn van de eerste 2 periodes 2020 hanteren, omdat de bedoeling is aanbieders financieel te compenseren op het niveau van voor de Coronacrisis (op basis van een zo goed mogelijke inschatting). De huidige declaratieregeling voldoet daaraan. Heeft u zwaarwegende redenen waarom deze 2 maanden geen goed referentiekader zijn voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met uw contractmanager. Bij uitzondering en in overleg kan hiervan afgeweken worden.

Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren. Levert u geen zorg? Dan kunt u dit apart via de tijdelijke declaratieregeling factureren. Wij verwachten van u als zorgaanbieder dat u hierin een reële inschatting maakt welke zorg wel geleverd is (en via het berichtenverkeer gefactureerd wordt) en welke zorg niet geleverd is (en via PDF-factuur gefactureerd wordt).

De compensatieafspraken gelden ook, waar nodig, voor PGB-aanbieders. Zorgverleners kunnen worden doorbetaald, maar budgethouders moeten dan wel bijhouden welke niet-geleverde zorg er wél doorbetaald wordt. Daarvoor heeft het ministerie van VWS een formulier gemaakt (klik hier). Wij adviseren u de actuele informatie op de websites van de SVB en VNG in de gaten te houden.

Corona-gerelateerde afwezigheid dienen aanbieders voor Beschermd Wonen te declareren via onze tijdelijke declaratieregeling conform de gepubliceerde werkwijze (zie ook het nieuwsbericht hierover). Het is dus niet de bedoeling om bij afwezigheid van cliënten vanwege de Coronacrisis gebruik te maken van het afwezigheidsproduct. U dient in dat geval de niet-geleverde zorg te declareren via een PDF-factuur (zie voor meer info de declaratieregeling). De hoogte van de declaratie dient wel in lijn te liggen met de kosten die u in redelijkheid maakt. Indien de cliënt afwezig is en de reden is niet gerelateerd aan de Coronacrisis, kunt u het reguliere afwezigheidsproduct declareren via het berichtenverkeer.

Voor de maatregelen in het vervoer passen de 8 Achterhoekse gemeenten de noodverordening van de Veiligheidsregio toe (m.n. art. 2.8 over het gebruik van mondkapjes) en de landelijke protocollen voor taxivervoer van KNV Taxi. Al de maatregelen staan ook op www.zoov.nl/coronavirus. Hier staat ook een link naar de protocollen van KNV Taxi.

In een dergelijke situatie bevindt u zich in scenario 3 van de declaratierichtlijn. Indicaties worden niet (tijdelijk) opgehoogd vanwege de Coronacrisis. De 8 Achterhoekse gemeenten gaan ervan uit dat u dergelijke meerkosten verrekent met de eventueel minder gemaakte kosten. De gemeenten wachten de uitkomsten van het Rijk over wat men verstaat onder meerkosten nog af. Wij verzoeken u om voor nu de meerkosten voor uw organisatie controleerbaar te registreren in uw eigen systemen.

Voor de vervoersproducten uit perceel 2 geldt dat de niet-geleverde vervoersproducten in rekening gebracht mogen worden met een maximum van 80%. De Achterhoekse gemeenten vragen u om op de factuur de berekening te vermelden (bijvoorbeeld 41 x € 18,60 x 80% = € 610,05). U factureert deze kosten via een PDF-factuur naast de niet-geleverde zorg. Logischerwijs moet u dit kunnen aantonen in de verantwoording.

Dit geldt dus ook voor de vervoersindicaties die worden uitbesteed aan een (commercieel) taxibedrijf en dit is conform de richtlijn van VNG. Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinancierd. Dat is bij doelgroepenvervoer alleen niet het geval, dat werd al met publiek geld gefinancierd. Daarom verwachten wij ook van de zorgaanbieders dat zij de taxibedrijven voor 80% doorbetalen voor het vervoer wat normaliter wordt uitgevoerd.

U dient de meerkosten per gemeente uit te splitsen en maandelijks achteraf te declareren door het registratieformulier in te vullen en deze samen met een factuur in PDF te sturen naar meerkosten@sociaaldomeinachterhoek.nl. De gemeenten verzoeken u uitdrukkelijk om geen aanvragen van meerdere maanden op te sparen. Zo houden de gemeenten namelijk een reëel zicht op de uitnutting van de regeling. 

Bij de meerkosten moet altijd een direct verband zijn tussen de Coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Meerkosten moeten aantoonbaar zijn, proportioneel (dus strikt noodzakelijke en geen buitensporige aanpassingen) en doelmatig zijn aangewend (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren). Daarnaast mogen meerkosten vanzelfsprekend niet dubbel gedeclareerd worden. Tevens dienen de meerkosten in beginsel verrekend te worden met eventueel minder gemaakte kosten. Bij minderkosten valt te denken aan lagere reguliere kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bijvoorbeeld minder reis- en verblijfkosten, niet uitbetalen 0-uren contracten, etc. 

Allereerst ontvangen wij per e-mail (clm@sociaaldomeinachterhoek.nl) graag uw maatregelen. Daarnaast verzoeken wij u deze informatie op de website van uw organisatie te vermelden en indien nodig te actualiseren. Zoek gedurende de Coronacrisis in dringende gevallen ook de afstemming met de verantwoordelijke contractmanager.

Om de continuïteit van de zorg voor cliënten te kunnen waarborgen, hebben de Achterhoekse gemeenten aanvullende besluiten genomen. Deze komen voort uit de afspraken die het Rijk met de VNG heeft gemaakt en waarvan gemeenten op 25 maart 2020 op de hoogte zijn gebracht. De aanvullende besluiten van de 8 Achterhoekse gemeenten zijn: 

 • Zorgaanbieders blijven de zorg bieden die noodzakelijk en mogelijk is. Tot vooralsnog 1 juni 2020 mogen zorgaanbieders andere passende of enigszins beperktere zorg of begeleiding inzetten. Bijvoorbeeld met beeld- en/of telefonisch contact. Zorgaanbieders hebben ruimte om een eigen afweging te maken met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De afgegeven indicatie is hierbij leidend en de afgesproken productcodes, de huidige beschikkingen en het landelijke berichtenverkeer blijven in stand.
 • Als de zorg niet of minder geleverd kan worden als gevolg van de Coronacrisis, wordt onder voorwaarden doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020. Met deze afspraak willen de gemeenten voorkomen dat zorgaanbieders in liquiditeits- of andere financiële problemen komen. Vooralsnog zien de gemeenten deze betalingen als voorschotbetalingen, er komt namelijk nog een toelichting op deze afspraken vanuit het Rijk. De voorwaarden zijn verder:
  • Er wordt geen beroep gedaan op de landelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) of andere landelijke regelingen. Het uitgangspunt van het Rijk is dat partijen in het sociaal domein hier geen aanspraak op maken, omdat de landelijke lijn is dat gemeenten doorbetalen bij niet leveren.
  • De (voorschot)betaling van de gemeenten kan nooit meer bedragen dan de maximaal afgegeven indicatie dan wel de gemiddelde omzet in de eerste periode van 2020.
  • De voorschotbetaling bij niet of minder geleverde zorg vindt plaats buiten het berichtenverkeer om. De gemeenten willen op deze manier een zuiver beeld houden van de geleverde zorg.
  • De gemeenten kunnen het verzoek van een aanbieder nader onderzoeken. Ook kunnen zij na afloop van de Coronacrisis alsnog rechtmatigheidsbeoordelingen doen.

Deze besluiten van de Achterhoekse gemeenten gelden voor aanbieders die in de regio Achterhoek zorg en ondersteuning leveren volgens de Wmo en Jeugdwet én voor aanbieders die via een pgb worden gefinancierd en die huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, doelgroepenvervoer (Wmo, School, Werk), beschermd wonen en maatschappelijke opvang leveren.

In aanvulling op de genomen besluiten hebben de Achterhoekse gemeenten een tijdelijke 'Declaratieregeling Coronacrisis' ingesteld. In deze regeling staat precies vermeld op welke wijze zorgaanbieders gedurende deze Coronacrisis de minder of niet geleverde zorg moeten declareren. Let op! Bij het declareren van minder of niet geleverde zorg is het belangrijk dat het speciale aanvraagformulier wordt ingevuld en bijgevoegd bij de factuur.  

De Achterhoekse gemeenten verwachten van zorgaanbieders dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat) en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken. De Achterhoekse gemeenten doen een beroep op zorgaanbieders om niet onnodig gebruik te maken van de genoemde regeling. De gemeenten vragen aanbieders redelijkerwijs en waar dat mogelijk is de eigen middelen en mogelijkheden te benutten om de omzetdaling zoveel mogelijk te beperken.

Voor de niet geleverde zorg, dus ook no-show, vanwege de Coronacrisis geldt: Als de zorg niet of minder geleverd kan worden als gevolg van de Coronacrisis, wordt onder voorwaarden doorbetaald tot maximaal 1 juni 2020. Let op: het gaat hier alleen om no-show als gevolg van de Coronacrisis. Reguliere no-show mag u hier niet onder verstaan. Voor dit risico wordt u in het tarief reeds gecompenseerd. Voor de regeling, randvoorwaarden en richtlijnen m.b.t. het declareren van niet geleverde zorg, zie het antwoord op de vraag 'Waar kan ik terecht voor schade die ik als aanbieder oploop door niet-geleverde zorg en hoe kom ik erachter of deze schade wel of niet wordt betaald?'.

De Achterhoekse gemeenten hebben eerder besloten dat eigen bijdragen bij niet-geleverde zorg worden stopgezet. Minister De Jonge van VWS heeft op 22 april 2020 besloten dat vanwege het Coronavirus de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve voor cliënten met de voorzieningen Beschermd Wonen intramuraal en opvang. Het CAK informeert cliënten op korte termijn over dit besluit en draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling en lastenverlichting voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten. Het Rijk gaat met de VNG in overleg over compensatie van de in de betreffende maanden door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

In gevallen waarbij de zorg tijdelijk wordt stopgezet, is het (vooralsnog) niet nodig een stopbericht te sturen. Mocht blijken dat de ondersteuning langere tijd niet wordt gegeven, dan kan het zijn dat wij alsnog om een stopbericht vragen. Zodra dat het geval is, ontvangt u hierover van ons bericht. Wij vragen u wel nadrukkelijk om te kijken of ondersteuning zonder meer gestopt kan worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de veiligheid van inwoners/gezinnen in het gedrang kan komen. Wij verwachten dat deze ondersteuning in dergelijke situaties doorgang vindt, waarbij de adviezen van het RIVM ter harte worden genomen.

De veiligheid van de cliënt moet voorop staan. Als daar fysiek contact voor nodig is, dan moet alles op alles worden gezet om dit te organiseren, met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM. In gevallen waarbij het niet mogelijk of door risico’s ongewenst is om de ondersteuning ter plekke te leveren, kan de ondersteuning digitaal/op afstand worden gegeven. Een aantal ambulante aanbieders heeft gevraagd of het mogelijk is om via beeldbellen te gaan werken. Dit is toegestaan met het gebruik van specifieke goedgekeurde tools.

Bekijk voor technische mogelijkheden voor ondersteuning op afstand de volgende website: https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

Wij verzoeken u als aanbieder om hierin de juiste keuzes te maken. Als u het niet verantwoord vindt om de dagbesteding open te houden of een cliënt naar de dagbesteding te laten komen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling aanbiedt. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Het is aan u om te beoordelen of dit binnen uw organisatie mogelijk is. Het is wel zeer gewenst voor kinderen met ouders in vitale functies. Als er meer ondersteuning wordt geleverd dan is geïndiceerd, dan kan dit alleen als de zorgtoewijzing daarop is aangepast. Hierover dient vooraf afstemming te zijn met de verwijzer en consulent. De daadwerkelijk geleverde zorg kan worden gefactureerd, mits daar een zorgtoewijzing aan ten grondslag ligt.

De dienstverlening vanuit de gemeenten gaat door, maar uiteraard nemen ook de gemeenten maatregelen op basis van de geldende richtlijnen. Wij verwijzen u naar de website van de desbetreffende gemeente voor informatie over de dienstverlening. Het kan zijn dat keukentafelgesprekken niet doorgaan, maar bijvoorbeeld telefonisch of via beeldcontact worden uitgevoerd. Voor vragen over individuele cliëntsituaties kunt u contact opnemen met de consulent van de desbetreffende gemeente.

De zorgcontinuïteit is het allerbelangrijkst. Wij gaan ervan uit dat u alles doet voor de cliënt wat nodig is. Als uw bezetting zodanig is dat administratieve zaken iets langer blijven liggen, dan begrijpen wij dat gezien de situatie waar we nu in zitten. Wij vertrouwen erop dat u als aanbieder hierin de juiste keuzes maakt en het weer op orde hebt zodra de Coronacrisis voorbij is.

Wij begrijpen dat de huidige situatie kan zorgen voor een vertraging voor het verkrijgen van uw accountantsverklaring. Als 1 april voor u haalbaar is, dan verzoeken wij u om de verklaring zoals afgesproken vóór deze datum aan te leveren. Weet u nu al dat 1 april voor u niet haalbaar gaat zijn vanwege de Coronacrisis, stuur dan een bericht en toelichting naar verantwoording@sociaaldomeinachterhoek.nl. Wij inventariseren deze berichten en komen bij u terug met een reactie.

Tijdschrijven is op dit moment onderdeel van onze inkoopafspraken. De Coronacrisis is voor de 8 Achterhoekse gemeenten geen reden om dit per direct los te laten. Mocht landelijk hier anders over worden besloten, volgen we deze landelijke richtlijnen en besluiten.

Indien er zich onder de huidige omstandigheden een situatie voordoet waarin cliënten niet meer verantwoord ondersteund kunnen worden door afwezigheid van bevoegd en bekwaam personeel, dan mag tijdelijk ook gebruik worden gemaakt niet bevoegd en minder bekwaam personeel:

 • De aanbieder heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat personeel moet worden ingezet dat niet aan de juiste kwalificaties voldoet;
 • Het nadeel van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient aantoonbaar op te wegen tegen alternatieven.
 • De inzet van niet bevoegd en minder bekwaam personeel dient zo kort mogelijk te duren.
 • De omgang met medicatie blijft voorbehouden aan personeel dat hiervoor geschoold/getraind is.
 • Niet bevoegd of minder bekwaam personeel werkt zoveel mogelijk ondersteunend aan het bevoegd en bekwaam personeel.

 Kijk hier voor meer informatie. 

 

Naar boven