Gemeente Oost Gelre

Zoeken

Gemeente Oost Gelre

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

De toegangspoort voor de Wmo is ons Wmo-loket. Inwoners kunnen via drie kanalen een melding doen van hun (ondersteunings-)vragen: digitaal, telefonisch en fysiek. Het digitale kanaal is de gemeentelijke website die 24/7 beschikbaar is en op duidelijke wijze de belangrijkste informatie weergeeft rondom de Wmo.  De inwoner kan zijn probleem digitaal melden via een contactformulier. Telefonisch via het vaste telefoonnummer van het Wmo-loket en fysiek tijdens de dagelijkse spreekuren van het Wmo-loket.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De toegang wordt zelf uitgevoerd; daarmee zowel het eerste contact, alle gesprekken, het komen tot oplossingen en het monitoren daarvan. Daarbij wordt gewerkt met een front- en backoffice.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De toegang tot de Wmo willen we dichtbij organiseren en in eigen hand houden zodat we zelf kunnen sturen op de kwaliteit en ontwikkeling in volume en kosten.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

De Wmo-consulenten uit de frontoffice ontvangen de meldingen. Geprobeerd wordt de inwoner onmiddellijk te helpen. Zo nodig wordt een huisbezoek ingepland wanneer een uitgebreider onderzoek nodig is. De Wmo-consulent voert tijdens het huisbezoek een brede intake uit, dit houdt in dat de klant op 11 verschillende leefgebieden wordt uitgevraagd zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de situatie waarin de klant zich bevindt. Van het gesprek en de afspraken wordt een verslag gemaakt. Hiervan ontvangt de inwoner een exemplaar. Is ook hulp nodig in de vorm van een maatwerkvoorziening, dan kan de inwoner een aanvraag indienen. Vanaf dat moment vindt er een knip tussen de frontoffice en de backoffice plaats. De aanvraag wordt getoetst aan de geldende regels, waarna een besluit wordt genomen. Hiervan krijgt de inwoner bericht. Vervolgens verzorgt de backoffice de opdracht tot levering van de toegekende dienst of voorziening én de verdere administratieve afhandeling.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

Als de inwoner reeds ondersteuning ontvang van een aanbieder, vormt de frontoffice het aanspreekpunt voor de inwoner als er iets wijzigt in de persoonlijke situatie.