Gemeente Doetinchem

Zoeken

Gemeente Doetinchem

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

In Doetinchem is de inwoner met zijn vraag altijd aan het goede adres. De diverse “loketten” zijn erop ingericht snel en adequaat de echte vraag helder te maken en op basis hiervan te bekijken of het gaat om enkelvoudige (één hulpvraag) of meervoudige problematiek.

Voor enkelvoudige vragen zijn de loketten van de gemeente, het Zorgplein (Wmo en Jeugdhulp) en het Werkplein (Participatiewet) ingericht. De werkwijze van de gemeentelijke front-office is identiek. We noemen dit ook wel: de harmonisatie van de front-office. Het maakt dus niet uit of een inwoner bij het Zorgplein, de buurtcoach of bij het Werkplein aanklopt; de meldprocedure is overal hetzelfde. Het streven is dat de inwoner maar één keer het verhaal hoeft te doen, bij maar één persoon. Het Buurtplein met daarin Buurtcoaches is gericht op inwoners met meervoudige hulpvragen (= meer dan één op zichzelf staand probleem). De inwoner kan overal aankloppen met zijn vraag en wordt vervolgens doorgeleid naar de juiste plek.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

In navolging op de meldingsfunctie is ook de toegangsfunctie verdeeld op basis van de aard van de vraag. Voor enkelvoudige problematiek zijn consulenten (Wmo/Jeugdhulp/Participatie) van de gemeente verantwoordelijk (= niet uitbesteed). De meervoudige problematiek is belegd bij Buurtcoaches in dienst van de overheids-BV Buurtplein (=wel uitbesteed, maar BV is in eigendom van de gemeente).

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie wordt belegd waar deze het meest logisch is. In Doetinchem gaan we uit van 1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur. In enkelvoudige gevallen is regie niets meer dan het voeren van Het Gesprek, het helder krijgen van de hulpvraag en vervolgens een adequate oplossing zoeken. Bij meervoudige problematiek regelt de buurtcoach samen met de bewoner de regiefunctie. Het gaat daarbij in eerste instantie nadrukkelijk om ondersteunen en coachen, waarbij het overnemen van de regie slechts in een zeer beperkt aantal gevallen (bijv. kandidaten voor Beschermd Wonen, dreigende ontsporing gezinssituatie) aan de orde is. 

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

Het Gesprek is een gesprek dat de consulent (of buurtcoach), voert met de inwoner. Het liefst bij de inwoner thuis. Binnen het gesprek maken we een duidelijk onderscheid tussen twee onderdelen:

  1. De vraagverheldering en vaststellen van het te behalen resultaat;
  2. Het afspreken van oplossingen; ondersteuningsarrangement vaststellen;

De cliënt voert samen met de consulent en/of de Buurtcoach Het Gesprek. In het Gesprek wordt samen een plan afgesproken met hoe de ondersteuningsvraag het meest adequaat en efficiënt op te lossen is. De inwoner heeft daarbij een belangrijke stem, evenals de Buurtcoach.

Als uit het Gesprek blijkt dat er noodzaak is tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening wordt dit met de inwoner besproken. Doelen per cliënt worden daarna vastgesteld in Het plan van aanpak (Wmo/jeugdhulp), als het gaat om een voorziening in het kader van die wet. De formele toekenning en toetsing (op rechtmatigheid) vindt plaats door de midoffice in de gemeente.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

Bij meervoudige problematiek blijft de Buurtcoach de vinger aan de pols houden in het gezin. Ook wordt bekeken of de maatwerkvoorziening voldoende adequaat werkt. Natuurlijk wordt ook in de gaten gehouden of de hulpvraag kleiner of groter is geworden, of er additionele problemen zijn ontstaan of dat de hulpvraag verdwenen is. De toetsing op kwaliteit van de aanbieder vindt plaats in de midoffice. Ook facturatie en declaratie lopen via de gemeentelijke midoffice.