Gemeente Bronckhorst

Zoeken

Gemeente Bronckhorst

Waar komt de cliënt in eerste instantie binnen (wmo loket, sociaal wijkteam etc.)?

Bij een sociaal team. Dit kan telefonisch (via gemeentelijk telefoonnummer), per e-mail, persoonlijk in de buurt (inloop) en schriftelijk. Dit geldt voor alle cliënten in het sociaal domein.

Heeft de gemeente de toegang uitbesteed of zijn ambtenaren verantwoordelijk voor de toegang?

De gemeente heeft sociale teams die bestaan uit ambtenaren die allemaal sociaal consulent genoemd worden.

Waar ligt de regiefunctie? En wat houdt deze in?

De regiefunctie ligt in principe bij de klant zelf. Als er coördinatie van zorg nodig is, dan wordt dat belegd bij de partij die de ondersteuning uitvoert, tenzij het gaat om multiproblem situaties. Er zijn een aantal ambtenaren bevoegd om als coördinator van zorg op te treden bij multiproblem situaties.
Het volgen of de uitvoering goed gaat en de ondersteuning daadwerkelijk wordt geleverd, wordt daarnaast gemonitord door de sociaal consulent.

Waar worden de doelen van de ondersteuning per cliënt vastgesteld? (ondersteuningsplan, toegangsbepaling, met of zonder samenwerking van aanbieder etc.)

In eerste instantie worden de doelen bepaald in een gesprek tussen cliënt (met sociaal netwerk waar gewenst) en de sociaal consulent. Eventueel wordt hier aanvullende inhoudelijke expertise bij ingezet.

Welke eventuele rol heeft de toegang nog als de cliënt reeds ondersteuning ontvangt van een aanbieder?

De sociaal consulenten hebben een rol als de ondersteuning niet goed loopt, zij evalueren de ingezette ondersteuning en sluiten die af als dat nodig is. Zij blijven in die zin ‘casemanager’.