Verslag bijeenkomst aanbieders november 2016

Zoeken

Verslag bijeenkomst aanbieders november 2016

John Prein, projectleider Uitvoering, leidt de bijeenkomst in aan de hand van een Powerpoint. Voor deze inleiding wordt verwezen naar deze Powerpoint.

Er zijn twee onderwerpen voor bespreking.

1. Berichtenverkeer en facturatie

De Regio Achterhoek wil de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders verminderen door met alle 8 gemeenten een eenduidige werkwijze berichtenverkeer en facturatie te hanteren.  Hiervoor wil de regio graag een aantal vraagstukken  Berichtenverkeer  voorleggen aan de zorgaanbieders. 

2. Conversie

Het tweede onderwerp is de conversie van 2016 naar 2017 plaats gaat vinden vanwege de wijzigingen in de producten en tarieven.

J-GGZ

De DBC-systematiek verschilt op een aantal punten van die van de overige zorgaanbieders. Daarom wordt in dit verslag onderscheid gemaakt tussen algemene spelregels voor berichtenverkeer en facturatie en die voor DBC’s/J-GGZ.

In het verslag hieronder is daarom een gedeelte “Algemeen” en een gedeelte “J-GGZ” opgenomen.

BERICHTENVERKEER EN FACTURATIE

ALGEMEEN

J-GGZ

305 (als vervanging van het MAZ-formulier, start zorg): Wel of niet gebruiken

Toelichting Regio Achterhoek: gemeenten gebruiken deze nog  niet, maar willen dat wel. Om inzicht te krijgen in de wachttijden.

Voorzover aan de orde: komen we erop terug

Zorgaanbieders vragen zich af wat de toegevoegde waarde is. Inzicht in de wachttijden kan (volgens Karakter) op andere, meer efficiënte wijze worden verkregen.

Bij DBC’s geldt: datum toewijzing is altijd datum start zorg. Dus ook vanuit dit oogpunt hier geen meerwaarde, geen inzicht in wachttijden, wel extra werk.

[Voeg hier uw definitiebeschrijving in.]

De zorgaanbieders Dyslexie geven aan dat binnen de DBC-systematiek er specifieke situaties voor Dyslexie zijn.

Dyslexie spiegelt zich aan de WLZ-werkwijze.

307 (vervanging MUZ-formulier, einde zorg): Wel of niet altijd gebruiken

Toelichting Regio Achterhoek: Bij Pink software is het minder werk voor gemeenten als zorgaanbieders altijd een 307-bericht sturen, ook als de einddatum gelijk is aan de einddatum in de indicatie. Hoe kijken zorgaanbieders daar tegenaan?

Bij de zorgaanbieders is er een voorkeur om alleen bij voortijdige beëindiging een 307 bericht te sturen.

Volgens sommigen kan dit bij Pink ook. Zie Rivierenland. 

De Regio overlegt met Pink over de mogelijkheid dat bij einddatumzorg =indicatie-einddatum voor gemeenten geen onnodig extra werk nodig is.

315 (verzoek toewijzing):

a. Naam verwijzer is niet verplicht, maar wel gewenst

Toelichting Regio: verwijzerstype is wel een verplicht veld, maar de naam van de verwijzer niet. Gemeenten willen graag ook de naam van de verwijzer (bv naam huisarts) weten, omdat dit betere samenwerking met huisartsen mogelijk maakt. Hoe staan zorgaanbieders tegenover een verzoek om ook de naam van de verwijzer in te vullen?

Er klinken geen bezwaren tegen het invullen van de naam van de verwijzer

b. Productcode is niet verplicht, maar wel gewenst

Toelichting Regio: Hoofdcategorie-code is verplicht veld, maar productcode niet. Gemeenten willen ook de product weten, omdat hiermee beter de werkwijze 1 gezin 1 plan kan worden gerealiseerd.

Hoe krijgen gemeenten de productcode? En wanneer moeten(kunnen)aanbieders dit aanleveren?

Er klinken geen bezwaren tegen het invullen van de productcode in de 315.

Inherent aan de DBC’s systematiek is dat na start van de zorg (L0000) pas bij einde zorg (321/303) de DBC-productcode vaststaat, afhankelijk van het aantal minuten dat is behandeld.

Een productcode die na de diagnose de gemeenten inzicht geeft in de aard van de problematiek bv. autisme, depressie, hechtingstoornissen etc. is er niet.

Uitzonderingen waarbij wel inzicht beschikbaar is voor de gemeenten zijn: Dyslexie en zorgaanbieders die hulp bieden voor één vorm van problematiek bv. autisme.

In algemene zin is monitoringsinformatie over diagnoses wel via Initi8 beschikbaar, maar voor het doel is inzicht op cliëntniveau noodzakelijk.

Bij toestemming van de cliënt is er geen privacy-vraagstuk.

De DBC-systematiek geldt in ieder geval tot 2018. Wellicht geeft een andere systematiek per 2018 wel mogelijkheden.

Conclusie

Voor het jaar 2017 blijft het zoals het is: geen DBC-productinformatie voorafgaand aan de 321.

c. Geen uitval, maar indiening klopt niet

Toelichting Regio Achterhoek: Soms is er geen fout in het bericht die leidt tot uitval, maar klopt indiening toch niet bv. omdat het woonplaatsbeginsel uitwijst dat de zorgaanbieder bij een andere gemeente moet zijn. Maar er is dan geen mogelijkheid het bericht geautomatiseerd af te keuren. Wel kan een 316 volgen, maar dan weet de zorgaanbieder niet dat er toch iets aan de hand is.

Is er een oplossing voor dan toch een geautomatiseerde verwerking?

Er is geen oplossing.  Gemeenten  zullen per geval contact moeten zoeken over de oorzaak van de afkeuring.

315

Toelichting Regio: De vragen naar de datum  ingang product en datum begin product zijn verwarrend.

De regio verzoekt in de 315 de (niet verplichte) datum ingang product niet in te vullen.

Er klinken geen bezwaren tegen het niet invullen van de datum ingang product.

321 Onderhandenwerk en afrekening

Toelichting Regio:

OHW heeft twee achtergronden:

- bevoorschotting

- inzicht op uitnutting van budget.

Vraagstuk is dan wat een handige wijze van afrekening en verrekening van OHW is (321/303/OHW)

N.v.t.

- Bevoorschotting via onderhandenwerk levert een hoop extra werk op voor zorgaanbieders. Kan dat niet anders?

- Noodzaak van bevoorschotting is divers. Zorgaanbieders die alleen J-GGZ leveren  wel.

Zorgaanbieder Dyslexie wil geen bevoorschotting: teveel werk.

- Zie Enschede: wel bevoorschotting, maar niet via OHW.

- Is initi8 een alternatief?

- Is een vast maandelijks bedrag een alternatief?

- Loslaten van bevoorschotting op basis van een berekening op cliëntniveau heeft consequenties op controllersniveau. Dat moet goed worden meegenomen.

Conclusie

Dit onderwerp komt terug op de agenda

CONVERSIE

Onderwerpen

ALGEMENE BESPREKING

DBC-BESPREKING

301 per cliënt of verzamelberichten

De conversie leidt tot nieuwe 301-berichten. Een zorgaanbieder geeft aan liefst dat te doen met een verzamelbericht.

De Regio zal hiernaar kijken

De Regio zal ook een planning maken.

Startdatum 305

Als een  nieuwe beschikking wordt afgeven, dan  is de  startdatum 1-1-2017.

Deze 305 berichten worden van tevoren klaar gezet.

Op agenda november

Logeren

Gedetailleerde facturering levert in de uitvoering problemen op

Hiervoor is een oplossing bedacht: per (ruime) indicatieperiode, waarbinnen de zorgaanbieder met de cliënt, binnen de indicatie, de logeermomenten kan bepalen

Zorginhoud via berichtenverkeer

Kan zorginhoud aangeleverd worden via het berichtenverkeer?

Hiervoor is een 311-bericht in ontwikkeling (april)

De Regio zal bezien hoe hierin  tijdelijk op een efficiënte wijze kan worden voorzien.

Wifi-mogelijkheden binnen gemeentehuizen

Kunnen wifi-mogelijkheden binnen gemeentehuizen worden uitgebreid, zodat met consulent een digitaal dossier op een laptop kan worden bekeken?

Nee, dat levert digitale onveilige situaties op. Zal via de eigen telefoonverbinding moeten.

Beveiligde email

Kan op een eenvoudige wijze email beveiligd worden verzonden?

Bij Vecozo kan dat, maar niet via het GGK. Dat biedt te weinig mogelijkheden (alleen notities)

Per 1 april is een up-date te verwachten, dwz een verbetering hierin.

Vanaf 1 februari kan die getest worden.

CAK-codes

Wat zijn de CAK-codes 2017?

De regio zal de CAK-codes delen met de zorgaanbieders

Afsluiting DBC’s op 31 12 2016

Bij de DBC-systematiek speelt het specifieke vraagstuk dat een geforceerde afsluiting op 31 december 2016.

Hoe kijken zorgaanbieders hier tegen aan?

N.v.t

Volgens de zorgaanbieders mag het niet het NZa.

Als dat zo is, kan het niet.

Maar: in Nijmegen is er wel een vorm voor gevonden.

De Regio gaat bij Nijmegen te rade

Conversie-vraagstukken DBC (307, 321, 305)

N.v.t

Bespreking in november

Werkwijze GGZ-c

N.v.t

Hoe gaat het in zijn werk bij GGZ-c?

Zijn herindicaties nodig? Graag inzicht in het proces

Maatwerk, dus bezien per cliënt.

Doetinchem en Autimaat overleggen

Werkwijze conform accountantsprotocol: dubbel werk voor 1 DBC?

N.v.t.

Als er geen geforceerde afsluiting eind 2016 mogelijk is, ja.

Dyslexie: test overgang code en tarief

N.v.t.

Berkel-B, GGNet en gemeente Aalten gaan  testen