Sociaal domein achterhoek

Zoeken

iJW315-bericht met terugwerkende kracht

De 8 Achterhoekse gemeenten ontvangen nog veelvuldig een iJW315 bericht waarin een opdrachtbevestiging met terugwerkende kracht wordt aangevraagd. Dit heeft als gevolg dat de gemeente geen zicht heeft op cliënten die reeds in zorg zijn en dus geen compleet beeld heeft van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. Daarnaast heeft de gemeente geen rekening kunnen houden in haar begroting met de kosten die gebonden zijn aan de gevraagde dienstverlening. Dit is onwenselijk. Contractueel is het volgende in het inkoopdocument opgenomen:

‘Opdrachtnemer kan pas beginnen met de dienstverlening als de cliënt beschikt over een geldige verwijzing of beschikking van het college én als opdrachtnemer een opdrachtbevestiging voor die zorg krijg van de opdrachtgever. Bij het ontbreken van een opdrachtbevestiging van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer geen recht op een vergoeding voor te verlenen respectievelijk verleende zorg. Een uitzondering op voorgaande zijn crisissituaties.’

Alle gemeenten in de Achterhoek zullen per 1 oktober 2019 sturen op deze contractuele eis. De gemeenten Oude IJsselstreek en Berkelland handhaven al enige tijd op bovengenoemde eis. Na 1 oktober 2019 geldt dat wanneer u een opdrachtbevestiging d.m.v. een iJW315-bericht aanvraagt voor zorg die reeds is gestart, de datum dat het bericht bij ons is binnengekomen de begindatum is die wordt opgenomen in het toewijzingsbericht (iJW301). De Achterhoekse gemeenten nemen een iJW315 niet in behandeling als de zorg reeds is afgerond. De uitzondering hierop is crisis, deze zorg moet binnen 5 werkdagen na start bij ons gemeld zijn.